ห้องประชุมนภาลัย

ขนาดพื้นที่ 320 ตารางเมตร สามารถบรรจุได้ 60-500 ท่าน
พร้อมระบบเครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์ พร้อมผู้ควบคุม

ห้องประชุมดอกคำใต้

ขนาดพื้นที่ 66 ตารางเมตร สามารถบรรจุได้ 10-60 ท่าน พร้อมระบบเครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์ พร้อมผู้ควบคุม