โรงแรมวีซีโฮเทล บริการทัวร์แหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ของคนท้องถิ่น ชมวัฒนธรรมที่หลากหลายภายใต้การอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ การแสดงของเด็กชาวเขาสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ แหล่งสายธารที่หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชน สูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยกับแสงแดดยามเช้า ณ บ่อสิบสอง และอิ่มอร่อย
กับอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น ชิมผลไม้ตามฤดูกาล 2 วัน 1 คืน